V souladu s čl. 13 odst. 1 až 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "RODO", Vám sdělujeme, že:

I. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost P. P. H. U. "SAKO" ADAM DUB se sídlem v Myszkowě (42-300) na ulici Klonowa 33 (e-mail: BIURO@SAKWY.PL).

REGON: 151487500    NIP: 5771165457

II. Cíle a důvody zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

(a) plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli, a na jejím základě (základ čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů),

b) ke kontaktování zaměstnanců smluvní strany, což je výkon našeho oprávněného zájmu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO),

c) případné zjištění, vyšetřování nebo obrana proti nárokům v rámci našeho oprávněného zájmu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO),

d) plnit účetní povinnosti, a to na základě povinnosti podle § 74 odst. 2 bodu 4 zákona o účetnictví (základ podle § 6 odst. 1 písm. c) ZoÚ),

e) abychom vám mohli přímo nabízet produkty a služby (přímý marketing) a zasílat vám obchodní informace, tj. abychom tím sledovali náš oprávněný zájem (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

III. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti výše popsanému zpracování vašich údajů. Vaše údaje pro tyto účely přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud vaše údaje nejsou nezbytné k tomu, abychom mohli případně prokázat, uplatnit nebo obhájit nároky.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu. Pokud toto právo uplatníte - přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

IV. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje:

a) vyplývající ze smlouvy, budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu promlčení nároků v souladu s článkem 118 občanského zákoníku,

(b) údaje kontaktních zaměstnanců budou zpracovávány v souladu s výše uvedeným bodem (a), pokud jsme nebyli předem informováni, že pracovní poměr dané osoby skončil,

c) jako účetní údaje budou uchovávány po dobu pěti let od roku následujícího po účetním roce, v němž byly operace a transakce s konečnou platností dokončeny, vypořádány nebo uhrazeny,

(d) získané za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu budou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu spojeného s platností smlouvy a po skončení platnosti smlouvy až do odvolání souhlasu.

V. Příjemci údajů

Příjemci vašich osobních údajů budou subjekty, které nám poskytují účetní, IT a kurýrní služby.

VI. Práva subjektů údajů:

Podle zákona RODO máte nárok na:

(a) právo na přístup ke svým údajům a na jejich kopii;

(b) právo na opravu (změnu) svých údajů;

(c) právo na výmaz, omezení zpracování;

(d) právo vznést námitku proti zpracování;

e) právo na přenositelnost údajů;

(f) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

VII. Automatizované rozhodování

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

VIII. Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Vaše údaje nepředáváme mimo Polsko.